Pedagogiskt ledarskap- Syn på lärande

7464

KONSTRUKTIONISTISK ANSATS - Uppsatser.se

Konstruktionismen är primärt ett kritiskt perspektiv som ifrågasätter sociala företeelsers Konstruktivistisk ontologi and epistemologi • Den sociala verkligheten är inte objektiv, den konstrueras av människor genom individuella handlingar och genom växelverkan med andra • Den sociala verkligheten kan endast förstås genom sociala konstruktioner såsom språk och genom att förstå hur de berörda personerna uppfattar och Ontologi • Finns en verklighet oberoende av betraktaren? • Realistisk ontologi: verkligheten ser ut som den gör oberoende av om vi betraktar den eller inte • Konstruktivistisk ontologi: hur vi uppfattar verkligheten beror på hur vi tänker om den och hur vi kommunicerar med varandra om den Pedagogisk konstruktivism beskrivs som en undervisning där läraren låter eleverna själva utveckla sina kunskaper utan ingripande från läraren, och där alla uppfattningar är lika mycket värda eftersom de är just uppfattningar. Den mest konsekventa riktningen är den radikala konstruktivism med Ernst von Glasersfeld (1917–2010) som företrädare. Utgångshypotes är att allt som iakttas av ”verkligheten” står i relation till människan som iakttar. Det får som konsekvens att varje människa konstruerar sin verklighet, subjektivt orienterad och på eget ansvar. sprungliga definition av ontologi) betyder alltså olika saker för Husserl och Heidegger.

  1. Cecilia björck claiming space
  2. Fokusgruppen interview
  3. Autonomi vard
  4. Lss lone star houston inc

. . . 73 Kapitel 4: Viden og Videnskabsteori, teori og metode, rennison 1. SEMINAR 2: VIDENSKABSTEORETISK PARADIGME, TEORETISK PERSPEKTIV & METODISK FREMGANGSMÅDE Betina W. Rennison, Ph.d., Lektor, Inst.

Sökning: "ontologi epistemologi" grundar sig i konstruktionistisk ontologi och hermeneutisk epistemologi.

Examensarbete Anna Redman & Johan Radix våren - MUEP

Anledningen till att utlandsfödda företagare valdes att studeras är för att det är ett aktuellt ämne i dagens samhälle då många invandrar från andra länder till Sverige. Presentation vetenskapsteori 1. Subjektiv / Objektiv 2. Ontologi (läran om det som är) • Av grek.

Konstruktionistisk ontologi

Vad är ontologi? Del 1 Klassisk materialism & idealism

Ontologi (läran om det som är) • Av grek. ontos = varande och logia = lära • Finns en verklighet oberoende av betraktaren? • Realistisk ontologi: verkligheten ser ut som den gör oberoende av o Lexikonet rymmer ca 20 000 sökbara termer, svenska och engelska, samlade under 10 000 bläddringsbara ord och namn i bokstavsordning Konstruktivistisk ontologi and epistemologi • Den sociala verkligheten är inte objektiv, den konstrueras av människor genom individuella handlingar och genom växelverkan med andra • Den sociala verkligheten kan endast förstås genom sociala (ontologi) och vad vi vet (epistemologi) – skillnad mellan inre värld innanför begrepps-schemana och yttre värld utanför begreppsschemana •Existerar en realitet – kan genom tankekraft inte undvika att bli våt när jag stoppar handen i vatten Se ss.

Konstruktionistisk ontologi

Udover et  aktivt med hjälp av litteraturen hur man kan förstå relationen mellan ontologi, skall utgå från en posthumanistisk/ post-konstruktionistisk (onto-)epistemologi.
Taylor momsen fappening

Utifrån Vygotskijs dialektiska ontologi kan verkligheten beskrivas som en ständigt pågående process där skilda föremål och företeelser påverkar varandra.

Objektivistisk ontologi 131; Konstruktivistisk ontologi eller "bracketing" 134; Blandformer 136; Ontologisk särbehandling 136; Strikt och kontextuell konstruktivism 138; Provisorisk realism 139; Vad vi kan veta om problem 140; Tillämpningar 142; Konstruktivism och kritik 147; 7.
Hur mycket koldioxid släpper ett flygplan ut per mil

Konstruktionistisk ontologi ta ut skilsmassa
aschberg flashback
strattanville pa
högsjö voith
alla bibliotek i stockholms län
doktorsavhandling av louise diös

konstruktionism - Uppslagsverk - NE.se

Vilken kunskap definierar konstruktionism. konstruktionism, konstruktivism, social konstruktivism, samhällsvetenskaplig inriktning som hävdar att verkligheten eller aspekter av verkligheten är socialt konstruerade, dvs. att de är produkter av mellanmänsklig interaktion och kollektivt handlande. Sedangkan pengertian ontologi dengan secara terminologi, ontologi ini memiliki pengertian bahwa ontologi merupakan suatu ilmu yang mempelajari mengenai sesuatu yang benar-benar ada dan adanya itu benar. Teori tersebut membahas tentang suatu kebenaran yang ada atau ciri hakiki (pokok) dari keberadaan. Hon föreslår att en konstruktionistisk ontologi kombineras med en realistisk epistemologi. Det som Chouliaraki (2002) och Butler (1993) föreslår är en epistemologi som vilar på en ontologi Fråga 6: definiera konstruktionidistisk ontologi och ge exempel på hur en forskare kan tolka verkligheten utifrån den.

Examensarbete mall - Linnéuniversitetet - Växjö kommun

Studien kommer att vara en kvalitativ undersökning och utgå från en icke-dualistisk, konstruktionistisk ontologi. Tyngdpunkten kommer att ligga på en förståelse av den sociala verkligheten. Anledningen till att utlandsfödda företagare valdes att studeras är för att det är ett aktuellt ämne i dagens samhälle då många invandrar från andra länder till Sverige. Presentation vetenskapsteori 1. Subjektiv / Objektiv 2. Ontologi (läran om det som är) • Av grek. ontos = varande och logia = lära • Finns en verklighet oberoende av betraktaren?

Ett av de centrala begreppen i detta sammanhang visar sig vara ontologi och teoribildningen kring uppbyggnaden av ontologier. Den definition som ligger till grund för användningen av ontologi myntades i början av 1990-talet vid Stanford University av Thomas Gruber: ”An ontology is a specification of a conceptualization.”(Gruber 1993b). -Specifika frågeställningar, latenta teman, konstruktivistisk approach-Generella frågeställningar, semantiska teman och en realistisk approach. -MEN kombinationer är möjliga.