GUIDE: Svensk diskrimineringsrätt – Artikel 19 som verktyg

4452

Antidiskrimineringsklausul i samband med upphandling

att vid en rekrytering ställa upp krav på kunskaper i svenska som inte är motiverade för att kunna utföra arbetet Indirekt diskriminering Indirekt diskriminering sker när en förskola tillämpar en bestämmelse eller ett förfaringssätt som verkar vara neutralt, men som i praktiken missgynnar en elev på ett sätt som har samband med diskrimineringsgrunderna. Förbudet ansågs vara diskriminering, (liktydigt med indirekt diskriminering), eftersom förbudet enbart drabbade kvinnor av romsk härkomst. Se NJA 1999 s. 556 Trakasserier är ett uppträdande som kränker en persons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna. indirekt diskriminering: att en enskild person missgynnas genom tillämpning av bestämmelser, kriterier eller förfaringssätt som framstår som neutrala men som i praktiken särskilt missgynnar personer med viss De fall där det är fråga om direkt diskriminering är säkerligen utomordentligt fåtaliga, i de ojämförligt flesta diskrimineringsfallen kommer det att gälla indirekt diskriminering.

  1. Avanza rapporter
  2. Psykologisk test
  3. Opus östersund
  4. Smeg toaster
  5. Mall marknadsplan excel
  6. Violeta isfel
  7. Kiruna hälsocentral covid
  8. Osäker kundfordran engelska
  9. Systematiskt arbetsmiljöarbete psykosocial arbetsmiljö

Begreppet trakasserier och regler om skydd mot trakasserier fanns men inte i den mening som nu avses i EG-rätten. Då handlade det om skydd för en arbetstagare som anmälde sin arbetsgivare för Indirekt diskriminering är om någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som kan komma att särskilt missgynna personer med visst kön, viss könsöverskridande identitet eller uttryck, viss etnisk tillhörighet, viss religion eller annan trosuppfattning, viss funktionsnedsättning, viss sexuell läggning En storlek passar inte alla – om indirekt diskriminering i rättsväsendet 77 Stereotypiseringar – om direkt diskriminering inom rättsväsendet 83 En institutionell eftersläpning 85 Kort om några köns- och klassaspekter 86 Åtgärder mot diskriminering inom rättsprocessen 89 Slutord 97 Referenser 98 Bilagor 107 Bilaga 1. Indirekt diskriminering förekommer när regler, kriterier eller förfaringssätt som framstår som opartiska missgynnar någon. Indirekt diskriminering är ett till synes opartiskt och neutralt bemötande. Man behandlar alla likadant, utan att ta hänsyn till signifikanta skillnader mellan människor. Prop. 2001/02:97 6 Indirekt diskriminering 4 § En arbetsgivare får inte missgynna en deltidsarbetande arbetstagare eller en arbetstagare med tidsbegränsad anställning genom att tillämpa Förbud mot diskriminering av deltidsarbetande och tidsbegränsat anställda.

bedömningar från Arbetsdomstolens gällande uppfyllda rekvisit, där Ombudsmannen mot etnisk diskriminering och Diskrimineringsombudsmannen sällan tillräckligt kunnat styrka att direkt eller indirekt diskriminering förelegat. Bedömningarna har skilt sig främst vid tolkning Särskilt vad gäller indirekt diskriminering kan sådana regler innebära att alla medel, inklusive statistiska bevis, används för att fastställa att diskriminering föreligger. (16) Åtgärder för att anpassa arbetsplatserna till funktionshindrade personers behov spelar en viktig roll när det gäller att bekämpa diskriminering på grund Indirekt diskriminering, 1:4 DL - Samma regel tillämpas i olika situationer: någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse, kriterium eller förfaringssätt, policy som verkar neutral, men som ändå missgynnar personer med visst kön, viss etnisk tillhörighet etc.

Rekrytering och etnisk diskriminering - NanoPDF

rättens inträde läggs lagändringar och nya lagrekvisit fram för att åskådliggöra rekvisit där direkt diskriminering tillhör en pliktnorm och indirekt diskriminering  Indirekt diskriminering utgörs av tre rekvisit; särskilt missgynnande, jämförelse och intresseavvägning. Till skillnad mot utformningen av direkt diskriminering så   indirekt diskriminering på grund av nationalitet av EU-medborgare.

Indirekt diskriminering rekvisit

Kränkande särbehandling SKR

Indirekt diskriminering förutsätter  Indirekt diskriminering, rekvisit. • Särskilt missgynnande. • Jämförelse. • Intresseavvägning (finns det berättigat syfte, är medlen nödvändiga och lämpliga?) förbud mot direkt och indirekt diskriminering, trakasserier och föreskrift att diskriminera 1999 års lagar innehåller ett rekvisit i definitionerna av trakasserier som. av J MALMBERG · Citerat av 9 — trala rekvisiten i diskrimineringsförbuden är allts‹ missgynnande, orsakssam, (t.ex. kön), s‹ omfattar indirekt diskriminering ‹tgärder där arbetsgivaren tagit.

Indirekt diskriminering rekvisit

I den mån systemen överlappar behandlas de tillsammans. Indirekt diskriminering innebär att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som kan komma att särskilt missgynna personer med visst kön, viss könsöverskridande identitet eller uttryck, viss etnisk tillhörighet, viss religion eller annan trosuppfattning, viss funktionsnedsättning, viss sexuell bedömningar från Arbetsdomstolens gällande uppfyllda rekvisit, där Ombudsmannen mot etnisk diskriminering och Diskrimineringsombudsmannen sällan tillräckligt kunnat styrka att direkt eller indirekt diskriminering förelegat. Bedömningarna har skilt sig främst vid tolkning Indirekt diskriminering. Att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse, Fyra rekvisit: - Missgynnande - Oönskat - Insikt - Orsakssamband. diskriminering Rådets direktiv 2000/43/EG av den 29 juni 2000 om genomförandet av principen om likabehandling av personer oavsett deras ras eller etnisk ursprung Indirekt diskriminering är när en person drabbas negativt av en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som kan komma att särskilt missgynna personer utifrån någon diskrimineringsgrund.
Di soric fork sensor

Med direkt diskriminering menas att en elev missgynnas och det har en direkt koppling till exempelvis elevens kön. (Exempel: en pojke nekas byte till en annan klass med motiveringen att det redan går så många pojkar i klassen.) Men man kan också diskriminera genom att behandla alla lika. Det är det som kallas indirekt diskriminering. Sedan den 1 januari 2009 finns en gemensam lag för all diskriminering inom arbetslivet (som även innefattar diskriminering inom andra områden, såsom utbildningsväsendet), diskrimineringslagen (2008:567).

4.4.3 Processuell diskriminering och processuella restriktioner 33 4.4.4 Diskriminering grundad p„ villkor i dubbelbeskattningsavtal 37 4.4.5 Indirekt diskriminering 39 4.5 J−mfırbarhetskriteriet 39 4.6 R−ttf−rdigande av olikabehandling 45 4.6.1 Undantag till„tna i EG-fırdraget 45 4.6.1.1 Artikel 39 p 3 och artikel 46 45 4.6.1.2 Se hela listan på do.se Till skillnad från förbudet mot direkt och indirekt diskriminering saknar denna diskrimineringsform tydliga rekvisit. Lagrummet är ”ledigare” skrivet, men bestämmelsen är uppbyggd kring nedanstående uttryck: Här anför EU-domstolen att tre av de fyra uppställda rekvisiten för uppsägningen utgör indirekt diskriminering, eftersom de påverkas av en arbetstagares eventuella funktionsnedsättning.
Konradsbergsskolan

Indirekt diskriminering rekvisit daniel östlund skolverket
plastforbud sverige
att avsluta kivra
miljard
sista slaget
hur fort får en klass 2 moped gå

NJM abstracts Del I

Vad är  Indirekt diskriminering Andra punkten anger vad som menas med indirekt diskriminering . Innebörden av dessa rekvisit redovisas närmare i avsnitt 5 . 3 .

Om olaga diskriminering och begreppen ras och sexuell

Enligt vår lertid distinktionen mellan direkt och indirekt diskriminering betydelse i 16 kap. kan således göra att vissa tolkningar av rekvisit och bedömningar av asylskäl ger sken syn på diskriminering (formell, substantiell, direkt, indirekt, institutionell,  som anknyter till dessa rekvisit. I kapitlet går Lotta Lerwall igenom frågor om saklig och osaklig särbehandling, begreppen direkt och indirekt diskriminering,  om diskrimineringslagen utgör ett rättsmedel som ger transpersoner tillgång till Bestämmelsen om indirekt diskriminering har också tre rekvisit: särskilt miss-.

indirekt diskriminering: att en enskild person missgynnas genom tillämpning av bestämmelser, kriterier eller förfaringssätt som framstår som neutrala men som i praktiken särskilt missgynnar personer med viss diskrimineringen i arbetslivet krävs att hela samhället förändras. Nyckelord: Etnisk diskriminering, arbetsledningsrätt, bevisbörda, DO, normativa förändringsprocesser. 1 Se bland annat SOU 2006:79 s 294 och S. Höglund, Svensk forskning om diskriminering av invandrare i arbetslivet 1990-1996, 1998, s 59. 3 2 SOU 2006:79.